رفتن تو

سوخته دلم با رفتنت...تلخه برام نبودنت

ولی بدون آرزومـــه...به خوشبختی رسوندنت

نگاه زیبای تــوکو؟... گرمی دستات دیگه نیست

بدون،غـــم نبود نت...برای من همیشگیست

دیگه دلـــم نا نداره... دیگه پاهام راه نمیره

: مثل یه مُردم،همیشه...فکرم به هیج جا نمیره

آخر قصه مون مـــیگم...یکی بود و یکی نبود

حالا با رفــتنت ،گــلم...سهم منم تنهایی بود

 

/ 0 نظر / 14 بازدید